Szanowni Państwo, informujemy, że:

1 )Administratorem Państwa danych osobowych jest FLY HIGH Szkoła Języka Angielskiego Anna Marszałek-Chrzan NIP 547-200-84-60, ul. Partyzantów 24A, 82-433 Mikołajki Pomorskie, [email protected]  

2) Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe oraz ewentualnie inne dane, jeżeli są one niezbędne do celów, w których Administrator przetwarza dane;

3) dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

a) wykonania umowy, którą zawarli Państwo z Administratorem, lub podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b) prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (o ile wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowej stosownie do odrębnych przepisów);

c) odpowiedzi na Państwa zapytania lub korespondencję skierowaną do Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

d) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

e) dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

4) Administrator może przechowywać Państwa dane osobowe przez następujące okresy:

a) w przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie – przez okres wymagany przepisami prawa oraz okres niezbędny do dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgłoszonymi w stosunku do Administratora;

b) w przypadku danych przetwarzanych w celu prowadzenia marketingu – do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia lub wygaśnięcia zgody albo do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;

c) przypadku danych przetwarzanych w celu odpowiedzi na Państwa zapytania lub korespondencję – przez okres 5 lat od momentu przesłania zapytania lub korespondencji;

d) w przypadku danych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres wymagany przepisami prawa;

e) w przypadku danych przetwarzanych w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń;

5) Administrator przetwarza dane osobowe, które pochodzą od Państwa lub podmiotu, z którym są Państwo związani; Administrator może przetwarzać również dane pochodzące ze źródeł ogólnodostępnych;

6) dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi marketingowe, kadrowe, księgowe, prawne, a także dostawcom usług lub rozwiązań informatycznych, w tym dostawcy narzędzia ułatwiającego wysyłanie zbiorczej korespondencji mailowej a także podmiotom uczestniczącym w procesie realizacji umowy łączącej podmiot, którego dane dotyczą i Administratora;

7) osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

a) prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania danych osobowych;

c) prawo do usunięcia danych osobowych;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawo do przeniesienia danych osobowych;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych;

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;  

8) w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, osoba której dane dotyczą, ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) w celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej osoba, której dane dotyczą może skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres: FLY HIGH Szkoła Języka Angielskiego Anna Marszałek-Chrzan, ul. Partyzantów 24A, 82-433 Mikołajki Pomorskie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]